Том 3, № 3 (2016)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

M. Yu. Rykov, E. N. Baibarina, O. V. Chumakova, I. A. Turabov, V. G. Polyakov
173-181

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

L. Kisialeu, O. Aleinikova
182–187
B. I. Kruglyi, E. D. Nikol'skaya, E. S. Severin, G. G. Barsegyan, N. G. Yabbarov, O. G. Tereshchenko, O. A. Zhunina, V. A. Zenin, A. I. Tyulyaev
188–199

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

T. S. Belysheva, M. D. Aliev
200-206
V. M. Kozlova, T. T. Valiev, T. P. Kazubskaya, Ya. V. Kovaleva, E. N. Lukyanova, V. V. Strelnikov, N. I. Pospekhova, S. N. Mikhailova, G. E. Zaeva, L. N. Lyubchenko
207-213
R. Ismail-zade, D. Kotchubinsky, L. Khalafova, G. Aleskerova, N. Akhadova, Sh. Osmanov
214-221

ОБМЕН ОПЫТОМ

M. Yu. Rykov, V. G. Polyakov
222-227
D. Y. Kachanov, T. V. Shamanskaya, E. S. Il'ina, G. V. Tereschenko, Y. N. Likar, E. S. Andreev, O. B. Malevich, S. P. Homyakova, A. P. Shcherbakov, V. Y. Roschin, D. M. Konovalov, Y. V. Olshanskaya, A. N. Kazakova, M. A. Ostrovskaya, S. R. Varfolomeeva
228-239

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ДЕТСКИХ ОНКОЛОГОВ

IX СЪЕЗД ОНКОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ СТРАН СНГ И ЕВРАЗИИ
 
240
4-Й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО СОСУДИСТОМУ ДОСТУПУ
 
241-242
ВИЗИТ В РЕСПУБЛИКУ ЧУВАШИЯ
 
243
ВИЗИТ Г.А. ЗЮГАНОВА В НИИ ДОГ
 
244